#FarupIsAwesome

FARUPSOGN.DK

 Farup  23. Oktober. 2017

 

 • 1. Navn

”Farup Landsbyfælled, Farup Kultur- og Aktivitetshus” er en forening med hjemsted i Esbjerg Kommune.                         

                             

 • 2. Hjemsted

Foreningen er beliggende på Matr.nr: 43g Kærbøl by, Farup med adressen Farup Kirkevej 2, 6760 Ribe.

CVR nr. 3403 4443.

 

 • 3. Formål

Foreningens formål er at drive Farup Kultur- og Aktivitetshus, med dertil hørende faciliteter og gennem udlejning til idrætsformål, møder, forsamlinger og andre kulturelle aktiviteter, at sikre institutionens fortsatte drift.

Foreningen skal forestå udlejning, det daglige tilsyn og driften i det hele taget. 

Ændringer af foreningens formålsbestemmelse må ikke være i uoverensstemmelse med brugsretsaftalen eller i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Ændringen kan ej heller træde i kraft uden Esbjerg Kommunes godkendelse.

 

 • 4. Medlemmer

Alle personer i Farup Sogn, over 18 år, er medlemmer.

Medlemmer har ingen ret til andele af foreningens aktiver.

 

 • 5 Kapital

Kapitalen i foreningen til etablering af ”Farup Kultur- og Aktivitetshus” tilvejebringes dels ved fremkomne tilsagnsbeløb fra sponsorer og lokalt indsamlede midler, dels ved lokalt salg af lånebeviser og dels ved tilskud fra Esbjerg Kommune. Kapitalen anvendes ved opførelsen af bygningen, mv. i 2017/2018. Foreningen hæfter for eventuel gæld, der stiftes i forbindelse med opførelsen af Farup Kultur- og Aktivitetshus.

Der kan ikke ske yderligere salg af lånebeviser uden Esbjerg Kommunes godkendelse.

Foreningens bygninger og inventar skal altid være behørigt brandforsikret.

Esbjerg Kommune har ikke pant i bygningerne.

 

 • 6 Hæftelse

Foreningen hæfter med sin til enhver tid værende formue. For foreningens forpligtelser kan bestyrelsen eller enkeltpersoner ikke gøres ansvarlig.

 

 • 7 Foreningens generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Farup hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med minimum 14 dages varsel.

 

Dagsorden ifl. vedtægterne.

 

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal. Afstemning foretages ved håndsoprækkelse, medmindre blot en ønsker skriftlig afstemning.

 

Ved indvarsling bekendtgøres, at dagsorden er iflg. vedtægterne.

 

Ved generalforsamlingen har alle Farup Sogns borgere over 18 år én stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling er:

 

 • Valg af dirigent og evt. stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Udvalgs beretninger
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 • Valg af 2 revisorer
 • Valg af 1 revisorsuppleant

 

Enhver borger kan, indtil 8 dage før generalforsamlingen, til formanden skriftlig anmelde forslag eller spørgsmål, som vedkommende ønsker behandlet på generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, såfremt denne skønner det fornødent, ligesom mindst 25 stemmeberettigede borgere kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er givet. Indkaldelse sker med minimum 8 dages varsel og bekendtgøres på samme måde, som ved ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. Forslag om vedtægtsændringer bekendtgøres samtidig med indkaldelsen.

 

 • 8 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis med 3 i lige år og 2 i ulige år. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. De afgående medlemmer og suppleanter kan genvælges.

 

Under opførelsen af Farup Kultur- og Aktivitetshus består bestyrelsen af den nuværende bestyrelse (styregruppen) på 5 personer, valgt på generalforsamling februar 2017. Første ændring i bestyrelsens sammensætning vil kunne ske i forbindelse med foreningens generalforsamling i januar 2018.

 

Endvidere vælges på generalforsamlingen 2 revisorer for et år ad gangen. Derudover vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen. Den afgående revisor og revisorsuppleant kan genvælges.

 

Alle valg foregår ved skriftlig afstemning, medmindre valg ved håndsoprækning enstemmigt vedtages.

 

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen, afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kassereren skal være medlem af bestyrelsen, men kasseren kan antage ekstern hjælp. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

 

Forslag om køb, låneoptagelse, afhændelse eller pantsættelse af fast ejendom, skal behandles af generalforsamlingen og kræver 2/3 stemmers flertal samt godkendelse af Esbjerg Kommune. Formanden bemyndiges til at følge og underskrive for denne beslutning.

 

Bestyrelsen fastsætter inden for rammerne af § 2 vederlag for udleje af Farup Kultur- og Aktivitetshus.

 

Formanden, og i dennes fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Referat af bestyrelsens møder og beslutninger fremgår af foreningens protokol.

Bestyrelsen har pligt til jævnligt at afholde møder, over hvilke der føres et referat som godkendes senest på næstkommende bestyrelsesmøde. Formanden sørger for indkaldelse til møderne med mindst 8 dages varsel.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan kræve ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt. Dette skal afholdes senest 14 dage efter begæring.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer, herunder formanden, er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Såfremt det ikke er muligt at udpege/vælge det i vedtægterne fastsatte antal bestyrelsesmedlemmer, kan bestyrelsen bestå af ned til 3 personer.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgsmedlemmerne behøver ikke at være medlemmer af foreningen Farup Landsbyfælled, Farup Kultur- og Aktivitetshus.

Bestyrelsen udarbejder de til driften nødvendige regulativer og retningslinjer. Bestyrelsen har ret til at bestemme hvilke aktiviteter og arrangementer, der kan udlejes til, ud fra foreningens formål.

 

 

 • 9 Vedtægtsændringer

Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på generalforsamlingen, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

 

Ændringer i §3, §5, §8, §9, §10, §11 og §12 kan kun ske efter godkendelse af Esbjerg Kommune.

 

Stemmer ikke 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte borgere for vedtægtsændringen, indkaldes til ny generalforsamling, der afholdes senest 3 uger efter den første. Beslutningen på denne 2. generalforsamling bliver afgørende for så vidt, at halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede borgere, stemmer for forslaget.

 

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

 • 10 Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på hinanden to følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

Ved opløsning tilfalder evt. overskydende formue almennyttige formål, der kan komme borgerne i Farup Sogn til gode. Generalforsamlingen vedtager, hvorledes aktiver fordeles efter godkendelse fra Esbjerg Kommune.

 

Hvis foreningen ”Farup Landsbyfælled, Farup Kultur- & Aktivitetshus” opløses og forudsætningerne for brugsretten jf. brugsretsaftalen dermed ændres, skæl ændringerne godkendes af Esbjerg Kommune og den aktuelle brugsretsaftale aflyses.

 

 • 11 Regnskabsåret

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Kassereren aflægger regnskab hvert år inden 1. marts og efter dette er gennemgået af de valgte revisorer, fremlægges dette til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

Et eventuelt overskud i foreningen skal anvendes til konsolidering, vedligehold og udvikling af Farup Kultur- og Aktivitetshus og kan ikke udloddes til personer eller foreninger.

 

 • 12 Tegningsregler

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening.

Køb, salg eller pantsættelse af institutionens faste ejendom eller kautionsstillelse for tredjemandsforpligtelser kræver enighed i bestyrelsen, samt godkendelse af Esbjerg Kommune.

 

 

 

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling.

 

Farup, den 23. oktober 2017.

 

Dirigent:

 

 

________________________________

 

Vedtægter i PDF-format finder her.